Visionsaften lørdag d. 8. juni 2002

Godt 20 deltagere - heraf mange af dagens beachvolleyspillere - diskuterede gruppevis en række områder og kom med nogle statements, som kredsens bestyrelse og udvalg kan arbejde videre med:

Ungdom:
Minivolley skal nu hedde Kidsvolley.
Holdene skal ved tilmelding angive hvilket klassetrin det hører til, så der kan kåres en Vestjysk Mester i flere forskellige årgange fx. 1-2. kl., 3-4. kl. og 5.-6. kl.
Der skal knyttes 1-2 anbefalede levels til hver årgang.
Der skal være mulighed for at åbentlyst bedre hold kan spille mod ældre modspillere i et højere level-.
Ligeledes skal der være mulighed for at ny hold kan starte lavere end det alderssvarende level.
Talentarbejdet kører efter en udmærket model - trænere og planlægning skal bare på plads væsentlig tidligere.

Overgangen fra mini til dr/pi:
Ofte prolemer med at stille hold. Overgangen skal forberedes, så spillerne i god tid kan vide, at der kan blive et hold - spillerne må selv gøres aktive som minier med at få flere kammerater med, så de kan blive nok til drenge eller pigehold. Der må nu spilles med mix-hold i drengerækken og der er næppe basis for både drenge- pige- og mix-række. I så fald skulle man i hvert fald slå de tre rækker sammen til én fælles Grand Prix-række.
Alternative stævner for 2-mandshold kunne give turneringsmulighed for spillere, hvis klub er meget smal på ungdomssiden.

Dommere:
Lad hjemmeklubben være ansvarlig for at skaffe og afregne med dommere i DS. Hjemmedommere tillades.
Et system (uformelt og baseret på tillid mellem klublederne) til opfølgning, hvor hold føler sig bortdømt af en hjemmedommer.
Tillade B-dommere som andendommere i DS. Bødefri men evt. uden honorar (det kan hjemmeklubben jo selv afgøre!)
Højere dommerhonorarer og afskaffelse af kørselspenge til dommere (det kan hjemmeklubben jo også selv afgøre!)

Klubledelse:
At skaffe trænere: Aflast trænerne: Frihold dem fra alle de andre tjanser i klubben. Giv trænerne fordele i forhold til fx. kontingent og øvrige arbejdsopgaver i klubben. Der kan gives et honorar for opgaven eller et gavekort til en lokal sportsforretning, som forretningen giver klubben til en fordelagtig pris som led i en sponsoraftale.
At skaffe ledere: Tilknyt gode lederemner til bestyrelsen som "suppleanter" der deltager i nogle møder uden forpligtelser - de er bare med på en kigger og kan droppe fra, når de vil.. Bliver interessen vakt, vil de blive hængende og påtage sig opgaver som aflaster de "rigtige" bestyrelsesmedlemmer og på næste generalforsamling vil der sikkert være flere, der er klar til at lade sig vælge til bestyrelsen.
I Hjerm har man succés med at kræve af alle medlemmer, at de skal tage del i klubarbejdet.
At skaffe penge: Mange muligheder med arrangementer osv.
Sponsorer er jo en dejlig ting. Husk at betænke dem fx. med et julekort - vis dem, at de betyder noget for os.

Beachvolley:
Klubber skal stå for stævnerne. Men der skal være flere stævner fx. 4 klubber, der holder 2 stævner hver, og målgruppen skal ikke være de bedste hold - de har Fanta Touren.
Hjemmeklubben stiller altid med flest hold - derfor bør der være flere klubber, der holder stævner. De ivrigste kan så køre rundt og spille så tit de vil.
Der var ikke helt enighed om, hvor vidt der skal være en rangliste/løbende Grand Prix-stilling.
Interessen for beachvolley kan øges, hvis klubberne organiserer træningen, så der er en leder/træner til stede på de officielle træningsdage. Så kan man møde op alene og alligevel komme til at spille ligesom der kan organiseres træningsøvelser osv.

I plenum blev ovenstående fremlagt og diskuteret og der blev derefter snakket om flg. emne:

Vestjysk Volleyballkreds

Medlemsafgift: VVBK skal betale 25 kr. pr. medlem til DVBF. Hvordan skal VVBK opkræve pengene hos klubberne? Der blev fra flere sider anbefalet, at den går uændret videre til klubberne fremfor at den bliver lagt på holdgebyret for DS og S1-holdene. For så synes motionsspillerne bare, at deres kontingent går til at betale de dyre turneringsgebyrer for DS-holdene. -Dette vil nok bevirke at tvivlsomme medlemmer (kontingentrestance osv.) ikke bliver indberettet og dermed vil DVBF miste flere medlemmer og tilskud fra DIF. Derfor vil kredsbestyrelsen overveje, hvordan øvelsen kan laves og i det første år kan medlemsafgiften måske betales af kredsens formue.

Hvordan kan VVBK gøre det lettere at være leder eller træner: Lav en øvelsessamling på hjemmesiden (eller i hvert fald opdatere det døde link).

Ny struktur i DVBF: Lone(VVBKs formand) fremlagde de tanker der arbejdes med. Det er lidt svært at forestille sig, hvordan det vil se ud fra gulv- eller sand-niveau. Det bliver naturligvis nemmere, når der kommer flere detaljer på planen.
Men vil der virkelig blive brug for færre ledere? Hvis vi forestiller os at halvdelen af de ledere der er tilknyttet VVBK bliver "arbejdsløse" i en ny struktur; vil disse ledere så bruge deres øgede fritid i den hjemlige volleyballklub?
Hvis strukturen bliver "flad" bliver den måske også "tynd" forstået på den måde, at en leder skal have kontakt med mange flere og derfor bliver båndene/kontakten/kendskabet til den enkelte klub, klubleder, træner, hold og spillere tyndere. Og dermed bliver det straks sværere for de tilbageværende ledere at lave seedninger, tage særlige hensyn, ringe til de glemsomme osv.
Hvad sker der med kredsholdene i den ny struktur?
Organiseringen i toppen lyder vel OK - men er beachvolley medlemsmæssigt berettiget til at have lige så mange repræsentanter i DVBFs bestyrelse som indevolleyen?
Kredsene betyder mere end forbundet for dagligdagen i langt de fleste volleyklubber. Og administrationen betyder mere for dagligdagen end politikerne.
Så vi ser frem til et strukturforslag, hvor der er sat mere kød på beskrivelsen af den lokale organisering.